Ackordera bildades år 2003 för att som konsult möta efterfrågan på fastighetsrättsliga tjänster inom den offentliga sektorn.

Genom unika kunskaper inom det fastighetsrättsliga området kombinerat med kunskaper om ekonomi, teknik, planering och miljö är Ackordera markexploatörens självklara stöd i förändringsprocessens olika skeden:

-fastighetsrättsliga utredningar
-upprättandet av genomförandebeskrivningar
-förhandlingar, själv eller tillsammans med uppdragsgivaren
-upprättandet av erforderliga avtal tex exploateringsavtal, avtal om fastighetsreglering, köp mm inför genomförandet, fastighetsekonomiska bedömningar, support vid i lantmäteriförrättningar samt samfällighets-, servituts- och nyttjanderättsfrågor.

 

Ackordera i Sverige AB, Odelmarksgatan 9, 593 34 Västervik | Telefon 070-385 24 80 | E-post: